Acta Assemblea 05/04/2019

ORDRE DEL DIA:

  1. Relleu càrrecs Junta
  2. Tresoreria
  3. Patis
  4. Explicació projectes comissions
  5. Casal d´estiu
  6. Torn obert de paraula.

Assistents: 21

1.- Relleu càrrecs Junta.

A final de curs s´han de renovar tots els càrrecs, es fà crida per la implicació de les famílies i la presa de responsabilitats.

2.- Tresoreria:

Hi ha 51 famílies sòcies de 173. Es un 30%.

Es comenta que el pagament per transferència pot ser una dificultat perquè cobren també.

Hi ha dificultats en la tresoreria per la manca de pagament de quotes que dificulta tirar endavant projectes interessants.

Es parla de revisar subvencions, demanar la de la Diputació.

De les subvencions de l´Ajuntament, el curs anterior es van demanar sis, aquest any 2.

3.- Patis:

En uns 20 dies l´escola anirà a consorci per veure què passarà amb la proposta de Voltes, si es podrà fer o no, Voltes ha demanat una subvenció per continuar.

Respecte de les estructures construïdes per la comunitat educativa juntament amb Voltes, encara estem esperant que Consorci digui si es poden posar o no.

L´escola demanarà una subvenció per transformar el pati.

4.- Explicacions especifiques de les comissions.

Comissió de Feminismes:

Es comenta la necessitat d´explicar què significa una escola feminista, com una bona pràctica per la dificultat que suposa introduir aquest tema en les escoles.

Comissió extraescolars

S´oferiran noves activitats extraescolars, s´aprofitarà portes obertes d´extraescolars per festa de fi de curs.

Comissió de Festes:

Explicació festa Sant Jordi, proposen la plantació d´un roser que és més ecològic que vendre flors.

Festa fi de curs.

Comissió Afers Exteriors:

L´afa de l´escola vinculada als moviments del barri, participació a SOM BARRIS, continuem amb la reivindicació de l´institut i el seguiment dels processos, amb l´intent de participació en la gestió de futurs equipaments del barri, Consolat, Can Querol, Fusteria.

Es reprèn la idea de creació d´un protocol escolar per temes d´emergència residencial.

Es continua també treballant al Coll per la pacificació del camins escolars, i accessos a les escoles.

Comissió Natura:

Treballant en continuar acondicionant l´aula de ciència.

Necessiten recolzament

Valoren la formació del claustre en el projecte de STEAMCAT.

Expliquen el projecte de Escola Florida

A Collserola com a primera alternativa, visites proveïdors,…

Hem de tenir com a prioritat el canvi climàtic, perquè no tenim planeta B.

Comissió Menjador:

Estan treballant amb bona disposició totes les parts. Es comenta que pot ser la relació particularitzada amb les nenes i nens fà que es perdi una visió perifèrica o de conjunt. Hem guanyat qualitat en el menjar, i participació de la comunitat educativa, costa però adaptació en tema menjar. Ha augmentat la ratio monitores/nenes, existeix molta obertura i disposició, fent un seguiment molt intensiu, reunions setmanals o quasi setmanals.

Plantegen divendres 10 de maig explicar els menús i donar possibilitat famílies per intervenir, preguntar, no és una ponència, la finalitat és plantejar dubtes, generar un espai de trobada sobre el menú. També estan preparant una avaluació per alumnat des de P-3, a 6è, que els agrada, que canviarien.

S´han fet tallers als cursos superiors perquè ells creessin menús.

El monitoratge està implicat i la transparència que abans no existia, provoca qüestionaments que s´han d´explicar, malentesos, etc, però hi és sempre present.

5.- Casal d´estiu i Setmana Santa, ara es fa amb Farigola. Es demana a les cooperatives amb les que treballem menjador i monitoratge un pre-projecte per valorar, nenes necessàries, cost, activitats, … per valorar un possible canvi.

A les 18.30 es finalitza l´assemblea.