Què és el Consell Escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

En l’Escola Montseny el Consell Escolar el formen:

Membres nats (no electes)

  • El director/a (que n’és el president/a)
  • El/La cap d’estudis
  • El/La secretari/ària
  • Un/Una representant de l’ajuntament
  • Un/Una representant de l’AFA (aquest càrrec el designa l’AFA, no el conjunt de famílies del centre)

Membres electes:

  • Un/Una representant del PAS (personal d’administració i serveis)
  • Un nombre no inferior a 1/3 de mestres elegits pel claustre (al Montseny són 6 mestres)
  • Un nombre no inferior a 1/3 de membres del Consell de representants de les famílies (al Montseny seran 6).

Per a aprofundir en el tema, adjuntem la presentació de la nostra Directora, en la reunió informativa (del 2 de novembre de 2018) sobre les eleccions al Consell Escolar:

Reunió informativa sobre les eleccions al Consell Escolar (power point)